പുസ്തകങളുടെ സംബൂർണ വിവര പട്ടിക | The Christ (ക്രിസ്തു)

ചിത്രം ഉള്ളടക്കം Format
കുരിശു സുവിശേഷത്തിലും ഖുറാനിലും
by ഇസ്കന്തര്‍ ജദീദ്
കുരിശു സുവിശേഷത്തിലും ഖുറാനിലും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചു പഠിക്കുവാന്‍ പറ്റിയ ഉന്നതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഖുര്‍ആന്‍ ഇത് പാടെ നിഷേധിക്കുകയും സുവിശേഷം അതിനെ സക്തിയുക്തം സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ? മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാനായി ക്രിസ്തു കുരിശില്‍ മരിച്ചു എന്നും പാപികളായ മനുഷ്യരോട് ദൈവം തന്നെ താഥാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയും കുരിശിലെ യാഗമരണത്താല്‍ തന്റെ രക്തത്താല്‍ ദൈവം അവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇസ്ലാമാകട്ടെ മറിയയുടെ പുത്രന്‍ ഈസാ കുരിശില്‍ തറക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നും മറ്റൊരാള്‍ തനിക്ക് പകരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ദൈവം യാധാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈസയെ ദൈവം തന്നിലേക്കു ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.
PDF
ദൈവം ജഢത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുവോ?
by ഇസ്കന്തർ ജദീദ്
ദൈവം ജഢത്തിൽ അവതരിച്ചു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വസിക്കുക സാധ്യമാണോ? കന്യാമറിയയിൽ നിന്നും യേശു എങ്ങിനെ ജനിച്ചു എന്നു ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു വിശദീകരിക്കുന്നു (മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ആയി തീർന്നതാണോ?). ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ (മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ കാണപ്പെട്ടതാണോ?) അവനു ദേഷ്യം വന്നു, ദാഹിച്ചു, യാത്ര ചെയ്തു, പരിക്ഷീണിതനായി ബോട്ടിൽ ഉറങ്ങുകപോലും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ സര്‍വ്വ സമ്പൂര്‍ണ്ണതയും അവനില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുപോലും മനുഷ്യര്‍ അവനെ നിന്ദിച്ചു. ചുരുക്കത്തില്‍ യേശു തന്റെ മാനുഷിക സ്വഭാവത്തിലേക്കു ചുരങ്ങി, എന്നിട്ടു പോലും താന്‍ തന്റെ സ്വഭാവത്തില്‍ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടു. പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ഏകീഭാവമുള്ളവനായും തീര്‍ന്നു. ഇതാണ് യേശുവിന്റെ അതുല്ല്യമായ സ്വഭാവവിശേഷണത്തിന്റെ മര്‍മ്മം. ("പിതാവില്ലാതെ മറ്റാരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല" - മത്തായി 11:27)... ഇതാണ് പരമപ്രധാനമായ രഹസ്യം (മര്‍മ്മം) "ദൈവീകതയുടെ മഹാത്മ്യം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും അതീതമാണ്." അവന്‍ ജഢത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷനായി" - 1 തിമോഥെയൊസ് 3:16
PDF
ദൈവവും ക്രിസ്തുവും
by ഇസ്കന്തര്‍ ജദീദ്
ദൈവം ആരാണ്? ദൈവത്തെ അറിയുവാന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കു സാധ്യമാണോ? ‍വിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആധികാരികത എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാന്‍ പിശാചിന്എങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു? ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു പ്രവാചകനായി മാത്രം അംഗീകരിച്ചാല്‍ മതിയോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവീകത്വത്തിന് എന്തെല്ലാം തെളിവുകളാണുള്ളത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു ഈ ഗ്രന്ഥം ഉത്തരം നല്കുന്നു.
PDF