Littattaffen da muke da su | Allah

Murfi Taƙatchen bayani Yadda yake
KO ALLAH YA BAYYANA CIKIN JIKI?
Na Iskander Jadeed
Ko zai iya yi wu wa cewa Allah ya bayyana kansa cikin sifan mutum? Ma rubucin wannan littafi ya yi nazari da bayani akan yadda Maryamu ta haifi Yesu (an haife shi a kamanin mutum). Ya zauna a cikin wanan duniya, ya yi irin rayuwa na dan´adam. Ya ji yunwa, ya ji kishin ruwa, ya gaji da tafiya, har ma ya yi barci a cikin jirgin ruwa. An wulakanta shi ko da shike shi Allah ne cikin jikin mutum. Ko da shike ya zo cikin sifar mutum, ikonsa ya cika sama da kasa. Wannan shine asirin halayensa kamar yadda aka bayana a cikin littafin Matiyu 11:27 da kuma 1 Timatawus 3:16.
HTML